VERANTWOORDING 2017/18

Verslag 2017

In het verslagjaar 2017 heeft het bestuur verschillende overleggen gevoerd met het Parochie bestuur, het bisdom en de Stichting Beheer Hofkerk. De overleggen betroffen organisatorische en financiële aangelegenheden. In de jaarrekeningen is hiervan in financiële zin de weerslag te vinden.

Ook het bestuur zelf heeft verschillende malen vergaderd over de algemene gang van zaken.

Tot onze vreugde zien we dat het kerkgebouw, naast de liturgische functies voor de Parochie ook maatschappelijk steeds meer zijn betekenis krijgt. In het bijzonder voor concerten, de jaarlijkse 4 mei herdenking en kerstvieringen is ons kerkgebouw niet meer weg te denken. Daardoor krijgt de Rijkssubsidiering van het Monument een maatschappelijk draagvlak. Dat is voor ons nog steeds een belangrijk aandachtspunt. Immers zonder dat maatschappelijk draagvlak zal het zeer moeilijk worden om fondsen te werven voor noodzakelijke aanvullende gelden die de parochie maar ook onze stichting nodig hebben om het gebouw te kunnen onderhouden.

Het bestuur werkt nog steeds geheel vrijwillig aan het verwezenlijken van de doelstelling van de Stichting.

Vooruitblik 2018

Ook dit jaar zal in het teken staan om de eigenaar van het gebouw, de Parochie, zoveel als mogelijk is te steunen in haar taak om het Rijksmonument in goede staat te houden. De parochie stimuleert het maatschappelijk gebruik onder andere in verband met draagvlak vergroting. Zij zint op mogelijkheden om maatregelen te treffen waardoor het gebruik voor bij voorbeeld concerten, efficiënter kan
plaatsvinden. Hierdoor kunnen wellicht in de toekomst meer inkomsten gegenereerd worden. In specifieke gevallen kan ons bestuur dan een stimulering subsidie geven, zodat plannen ten uitvoer gebracht kunnen worden. Hierdoor kunnen weer meer middelen gegenereerd kunnen worden voor toekomstig onderhoud. Wij overleggen hierover met de Stichting Beheer Hofkerk en de Parochie.

Het bestuur buigt zich over de gevolgen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Deze nieuwe Europese wetgeving, die in mei van dit jaar in werking treedt, zal door ons met grote zorgvuldigheid in acht worden genomen. Zoals wij ook in het verleden al zeer zorgvuldig zijn omgegaan met de privacy van donateurs.