VERANTWOORDING 2018/19

Financieel gesproken is het een overzichtelijk boek jaar 2018 geweest. Het bestuur heeft dan ook de jaarstukken onder dankzegging aan de administrateur kunnen goedkeuren zonder vragen of wijzigingen.
Ook in feitelijke zin is het voor onze stichting een rustig jaar geweest. Wel heeft er veel in het kerkgebouw kunnen plaats vinden, mede omdat het gebouw goed wordt onderhouden, activiteiten door veel vrijwilligers worden georganiseerd en de ruimten en bij-ruimten goed verhuurd kunnen worden. Deze verhuring is van groot belang voor het toekomstig onderhoud van de kerkgebouw. Weliswaar wordt er geld ontvangen van de Dienst
Monumentenzorg maar toch blijft er altijd een flink stuk eigen bijdragen van de parochie nodig. Onze bijdragen aan onderhoud van het gebouw zijn dan ook nog steeds hard nodig.


Omdat het aantal parochianen terugloopt worden geldbronnen die elders kunnen worden aangeboord steeds belangrijker.
Voor 2019 heeft de parochie een restauratie van de kerktoren op het programma staan. Er zijn reeds offertes aangevraagd. Het is een kostbare verbouwing. Er zal aan onze Stichting een forse bijdrage worden gevraagd. Het bestuur zal de gevraagde donatie in overweging nemen. Een stimulering voor goed onderhoud zal daarbij een belangrijke overweging zijn.
Ook zijn er plannen om de zogeheten Noordbeuk in het kerkgebouw aan te passen. Door een gepaste aanpassing zal ook die ruimte meer benut kunnen worden voor verhuur van activiteiten van buiten en parochiële activiteiten. Ook daar zullen onze bijdragen van pas komen en ook hard nodig zijn.
Het bestuur probeert een verantwoord antwoord op de verzoeken vinden. Immers ook voor de toekomst zal nog geld nodig zijn. Maar goed onderhoud NU is heel belangrijk.